Regulament.

Peştera Tăușoare - Investim in biodiversitate!

Regulamentul sitului de importanță comunitară
ROSCI0193 Peștera Tăușoare

Monitorul Oficial 160/2013
Ordinul 338/2013, Ministerul Mediului Şi Schimbărilor Climatice

(1) Situl de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.
(2) Aria naturală protejată Peștera Tăușoare, purtând codul nr. 2.206., a fost instituită prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea a III-a — zone protejate.
(3) Aria naturală protejată Peștera Tăușoare este inclusă integral în situl de importanță comunitară ROSCI0193 — Peștera Tăușoare.
(4) Situl de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare și aria naturală protejată Peștera Tăușoare, cod nr. 2.206., se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.
(5) Harta cavernamentului protejat este prevăzută în anexa nr. 1.

Scopul instituirii regimului de protecție îl constituie protejarea valorilor peisagistice, mineralogice, speleotemelor calcitice și sulfatice, depozitelor de aluviuni, speciilor de animale, sistemelor biologice din subteran și morfologiei endocarstului, reducerea spre minim a impactului factorului antropic asupra sistemului endocarstic prin implementarea unor reguli de vizitare, explorare și documentare.

(1) Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare se suprapun peste aria naturală protejată de interes național Peștera Tăușoare și sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0193 — Peștera Tăușoare au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, cu modificările ulterioare.

(1) Responsabilitatea administrării sitului de importanță comunitară ROSCI0193 Peștera Tăușoare revine Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, denumit în continuare custode, în conformitate cu Convenția de custodie nr. 0012/2010, încheiată între instituția sus-numită și Ministerul Mediului și Pădurilor.
(2) În baza convenției de custodie, custodele elaborează regulamentul și planul de management al sitului și urmărește respectarea acestora, în conformitate cu statutul de arie naturală protejată.
(3) În scopul desfășurării unei activități eficiente, custodele elaborează următoarele documente:
a) registrul de vizitare — care cuprinde date referitoare la vizitele executate în subteran, data, ora intrării și ieșirii, participanți, obiectivele și scopul vizitei, traseu, activități;
b) registrul de convenții — care cuprinde convențiile de colaborare între administrația ariei protejate și instituțiile care desfășoară activități științifice, de documentare și de explorare în aria protejată;
c) dosarul fișelor de instructaj — care cuprinde fișele de instructaj. Înainte de fiecare pătrundere în peșteră, custodele efectuează în mod obligatoriu instructajul în legătură cu protecția în timpul vizitei, normele de comportament speologic, echipament personal, măsuri de prim ajutor, prealertă și alertă în caz de accident speologic, asumarea răspunderii proprii. Fiecare participant semnează fișa de instructaj, care se păstrează la dosarul întocmit de custode.

(1) Pe suprafața ROSCI0193 — Peștera Tăușoare sunt permise doar lucrările silvice menționate în amenajamentele silvice.
(2) Se interzice exploatarea forestieră a pădurii cuprinse în cele 71 de hectare de protecție, aceasta aflându-se în proces de regenerare naturală, pentru a nu fi afectate procesele naturale din aria naturală protejată.

(1) Recoltarea probelor de orice fel — mineralogice, biologice, fosilifere — se face doar în scop științific, cu aprobarea scrisă a custodelui.
(2) În cazul studiilor/cercetărilor care necesită date/informații privind situl ROSCI0193 Peștera Tăușoare, se încheie între părți un contract care să asigure accesul custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a sitului. Contractul prevede respectarea drepturilor de autor și de proprietate intelectuală conform legislației în vigoare. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părți. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabilește prin contract.

(1) Participanții la activitățile speologice vor fi echipați cu echipamentul minim individual prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Activitățile speologice permise în situl ROSCI0193 — Peștera Tăușoare sunt următoarele:
(a) vizitele științifice, didactice și de documentare sunt permise, cu aprobarea custodelui, pe baza unei cereri scrise, în limita unui total de 240 de ore pe lună;
(b) activitățile speologice explorative se vor face în limita a două activități de câte 24 de ore pe lună, cu echipe formate din maximum 10 speologi, cu aprobarea scrisă a traseului prezumat și cu participarea obligatorie a custodelui, sau a unei singure activități de 48 de ore pe lună, cu bivuac subteran;
(c) activitățile ecologice presupun activități de ecologizare, eliminare a deșeurilor vegetale rezultate din putrezirea scărilor de lemn folosite în trecut, a șlamului mineralizat și a urmelor de vandalism de mediu. Echipele de ecologizare vor putea desfășura activități complementare de echipare de trasee și întreținere de echipări, în conformitate cu standardele speologice de siguranță și cu menționarea acestor activități în caietul de vizită. Echipele de ecologizare nu vor fi mai mari de 20 de membri, în limita a trei activități de câte 24 de ore la fiecare semestru;
(d) activitățile turistice speologice specializate presupun vizite pe traseul de vizită prevăzut în anexa nr. 4. Aceste vizite nu vor depăși două vizite pe lună, în echipe de maximum 10 speologi.
(3) Pătrunderea oricărei echipe în peșteră, indiferent de natura vizitei, se va face doar sub supravegherea și cu participarea custodelui sau a ghizilor numiți de acesta, cu menționarea în registrul de vizită a datelor de traseu, precum și descrierea activității științifice, documentare, ecologice ori explorative desfășurate.
(4) Custodele are obligația ca înaintea fiecărei activități speologice să anunțe structurile de salvare din mediul subteran, prin rețeaua de prealertă, în vederea asigurării eficienței maxime a unei eventuale intervenții de salvare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic.
(5) În timpul efectuării activităților speologice de orice natură este obligatorie izolarea în interiorul peșterii a echipelor, prin închiderea porții principale de acces.
(6) Custodele sau ghidul poate întrerupe în orice moment oricare dintre activitățile speologice și poate solicita echipei părăsirea peșterii, dacă circumstanțele scot în evidență că securitatea peșterii sau a echipei e pusă în pericol.
(7) Toate activitățile prevăzute de prezentul regulament trebuie să aibă autorizația Comisiei Patrimoniului Speologic obținută anual de către custode.
(8) Activitățile interzise în situl ROSCI0193 Peștera Tăușoare sunt următoarele:
(a) deranjarea coloniilor de chiroptere aflate în peșteră, fotografierea cu bliț a coloniilor de hibernare de la o distanță mai mică de 1,5 m sau atingerea de orice fel a chiropterelor;
(b) părăsirea potecii speologice pe traseul de vizită. Traseul de vizită este listat în anexa nr. 4;
(c) accesul vizitatorilor, alții decât cei care desfășoară activități științifice legate de studiul chiropterelor pe traseul marcat în anexa nr. 5, în perioada septembrie—aprilie inclusiv. Obiectul acestei restricții îl reprezintă Galeria de înaintare între confluența cu Galeria 700 și cea cu Galeria Alpiniștilor, zona de hibernare a chiropterelor, în vederea protejării coloniilor de hibernare.
(d) aplicarea unor metode de echipare permanentă a traseelor speologice, altele decât cele cuprinse în fișele tehnice ale custodelui, precum și modificarea echipărilor existente, fără acordul custodelui și al Academiei Române;
(e) modificarea peisagistică, geomorfologică sau structurală a cavernamentului.
(9) prin excepție de la alin. (8) lit. e), sunt permise activitățile de decolmatare în vederea explorării spațiului cavernicol, precum și activitățile necesare evacuării victimelor în caz de accident. Aceste activități se efectuează doar pe baza aprobării scrise a custodelui și în limita prevăzută în caietul de vizită.

Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se afișează la sediul custodelui.

(1) Deșeurile rezultate în urma activității de documentare, științifice, speologic- explorative sau ecologice, produse în interiorul Peșterii Tăușoare, se elimină din subteran în timpul aceleiași vizite speologice.
(2) În cazul activităților de explorare care au o durată mai mare de 24 de ore, se permite acumularea deșeurilor în punctele stabilite de custode, în vederea eliminării acestora. Evacuarea deșeurilor din aceste puncte se face într-un interval de maximum 7 zile de la terminarea vizitei.

Fiecare participant la activitățile speologice organizate în Peștera Tăușoare, indiferent de natura acestora, este obligat să aibă asupra sa un sac menajer pentru eliminarea deșeurilor din aria protejată.

Custodele supraveghează eliminarea deșeurilor din peșteră și menționează acest lucru în registrul de vizită.

(1) Constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se fac de către custode și de către personalul altor instituții ale statului, în baza competențelor legale. Personalul autorizat în acest sens își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

Verificarea respectării prezentului regulament se face de custode sau de alte persoane, potrivit legislației în vigoare. Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului își dovedește identitatea cu legitimații emise conform legii.

Custodele pune la dispoziția publicului interesat și a autorităților publice locale prezentul regulament.

Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform legislației în vigoare.

Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

#

Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0193 — Peștera Tăușoare

#

Lista cu echipamentul speologic individual, nivel minim:
1. Cască cu jugulară în formă de Y, cu două surse de lumină independente și funcționale (electric și acetilenic sau două frontale electrice separate, din care una va fi folosită ca sistem principal, va avea un nivel de iluminare minim similar cu o frontală de tip Duo Led 14 și va fi fixată permanent pe cască, prin suporturi neinflamabile). Nu sunt acceptate ca sistem principal de iluminare frontalele fără specificații tehnice: rezistența la umezeală, șocuri, autonomie.
2. Accesorii. (becuri și acumulatori sau baterii de rezervă)
3. Echipament de protecție — combinezon speologic și cizme de cauciuc.
4. Lenjerie de corp — subcombinezon cu proprietăți termice.
5. Sac de transport materiale de tip speologic („banană”).
6. Folie de supraviețuire (în cazul folosirii a două sisteme electrice, trebuie prevăzută o sursă de încălzire: lumânări, spirtieră sau primus).
7. Sac menajer pentru igienizare.

Descarcă regulament în format digital Adobe PDF
( 100 pagini, 1.69 MB, actualizat 01.03.2016 )
.