POS Mediu

Peştera Tăușoare - Investim in biodiversitate!

INFORMAȚII GENERALE


Titlul proiectului:
„Sistem de management eficient al sitului de importantă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare “
COD SMIS-CSNR 36334

Managementul proiectului:

Implementarea proiectului este asigurată de Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), care are urmatoarea structură:

Manager de proiect: Iulia Silvia Strugariu (Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud)
Asistent de proiect: Codruţa Sălăgean (Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud)
Responsabil financiar: Alexandru Iosif Redl (Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud)
Responsabil achiziţii: Raveca Coldea (Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud)
Responsabil ştiinţific: Crin Theodorescu (Complexul Muzeal Bistriţa- Năsăud).

Scopul proiectului:

Scopul proiectului este realizarea unui cadru de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare în vederea conservării biodiversităţii, a habitatelor naturale şi a speciilor existente în areal.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Asigurarea de măsuri coerente de conservare a biodiversităţii prin planul de management pentru Peştera Tăuşoare; Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă pentru persoanele care au acces în peşteră în vederea realizării şi implementării planului de management; Creşterea capacităţii de gestionare a ariei protejate Peştera Tăuşoare în vederea conservării biodiversităţii; Creşterea gradului de informare şi conştientizare a importanţei sitului şi acţiunilor de conservare a biodiversităţii în rândul comunităţii locale, a comunităţii ştiinţifice şi a altor grupuri ţintă relevante.

Pe parcursul implementării se vor derula următoarele activităţi:


Se vor realiza studii preliminare care vor sta la baza întocmirii planului de management:
Descrierea mediului fizic: descrierea fizico-geografică a mediului suprateran si a elementelor fizico-geografice supraterane; studiul reţelei hidrografice a peşterii, a geomorfologiei, climatologiei, pedologiei peşterii, studiul mediului cavernicol (cartarea peşterii); Descrierea mediului antropic Descrierea mediului biotic şi evaluarea stării de conservare a speciilor : cartarea şi descrierea habitatelor de pe amplasament; evaluarea stării de conservare a speciilor protejate şi studiul relaţiilor specifice dintre populaţiile de chiroptere din sit şi ecosistemele ariei protejate Va fi elaborat un singur plan de management integrat pentru cele două arii protejate suprapuse,pe baza studiilor preliminare si care va conţine şi alte informaţii utile în instituirea unui management durabil al ariei protejate

Pentru ca Planul de management elaborat să poată deveni un instrument legal, iar prevederile acestuia să fie respectate de către custodele ariei protejate, precum şi de către toate persoanele fizice sau juridice care au în proprietate / administrează terenuri sau bunuri sau care desfăşoară orice fel de activităţi pe raza acesteia, planul de management trebuie să parcurgă procedurile legale de reglementare/avizare.

Presupune înlocuirea elementelor de infrastructură a căror stare de funcţionare nu îndeplineşte condiţiile de siguranţă necesare accesului în peşteră. Elementele de infrastructură menţionate se încadrează în trei categorii: scări, mâini curente şi corzi statice permanent echipate. Se are în vedere înlocuirea primelor două categorii cu elemente noi, din inox, material inert. Realizarea planului de management într-o peşteră de dimensiunile Tăuşoarelor necesită reabilitarea echipărilor, pentru a permite speologilor şi cercetătorilor depăşirea verticalelor în condiţii de maximă siguranţă, astfel încât realizarea studiilor pe teren să fie facilitată.

Consultarea publică face parte din procedura de elaborare, avizare şi aprobare a Planului de management prin intermediul căreia toţi factorii interesaţi pot interveni in ceea ce priveşte planul de management supus dezbaterii.

Activitatea de informare şi publicitate a proiectului va viza promovarea şi diseminarea informaţiilor generale privind proiectul, în scopul informării şi sensibilizării publicului larg şi a autorităţilor asupra demersului proiectului.

Aceasta activitate vizează în principal informarea populaţiei şi sensibilizarea ei în ceea ce priveşte reglementările în vigoare privind ariile protejate, necesitatea respectării acestora, efectele impactului activităţii umane asupra habitatelor în general şi asupra speciilor şi habitatelor din aria protejată, în special. Conştientizare şi informare în rândul comunităţilor locale. In cadrul acestei campanii se va pune accent deosebit pe schimbarea atitudinii membrilor comunităţii locale, în sensul dezvoltării unui comportament orientat spre protecţia valorilor naturii şi mândria locală de a trăi în vecinătatea unui areal natural deosebit. Conştientizare şi informare în rândul elevilor din zonă. Se vor realiza campanii de informare şi conştientizare pentru elevii înscrişi la şcolile din localităţile din arie şi din oraşele din apropiere – Năsăud şi Bistriţa. Aceasta este o activitate care reprezintă cel mai mare potenţial din punctul de vedere al impactului, întrucât elevii reprezintă o mare parte a populaţiei vizate, sunt mai receptivi şi mai dispuşi să îşi schimbe comportamentul. În cadrul întâlnirilor organizate se va prezenta filmul tip reclamă, se vor distribui pliante şi materiale inscripţionate cu sigle şi imagini atractive şi reprezentative.

Se vor realiza 2 studii sociologice – unul la începutul proiectului, ca analiză de nevoi, şi un altul la sfârşitul activităţilor de informare şi conştientizare, având ca obiectiv evaluarea impactului campaniilor de informare si publicitate asupra grupurilor ţintă.

Responsabilul ştiinţific este persoana care va monitoriza întreaga arie. Competenţele privind utilizarea softurilor GIS sunt absolut necesare pentru creşterea capacităţii de gestionare a ariilor protejate, atât pe durata proiectului, cât şi în perioada postimplementare. Astfel, cartările ariei protejate şi a speciilor de interes din zonă vor trebui vizualizate de responsabilul ştiinţific în timpul proiectului, iar după încheierea proiectului şi în timpul implementării planului de management, datele din cadrul acestor baze de date vor trebui urmărite şi actualizate în funcţie de evoluţiile ulterioare. În acest sens, instruirea responsabilul ştiinţific în utilizarea softului GIS care va fi achiziţionat este absolut necesară.

În cadrul acestei activităţi se vor achiziţiona echipamente speologice necesare derulării activităţilor de gestionare a ariei protejate.