INFORMAȚII GENERALE

Titlul proiectului: Sistem de management eficient al sitului de importantă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare “, COD SMIS-CSNR 36334 .

La data de 12.07.2012 a fost semnat contractul de finanţare a proiectului, între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Ministerul Mediului şi Pădurilor,  prin Direcţia Generală AM POS.

Finanţarea proiectului este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POS Mediu – Axa prioritară 4Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul major de interventie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

Beneficiarul proiectului este Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud , al cărui reprezentant legal este domnul Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Partener in proiect este Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, custode al Sitului  Natura 2000 ROSCI0193 Peştera Tăuşoare, instituit prin Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. De asemenea peştera este arie protejată de interes naţional – Peştera Tăuşoare, instituită prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate, inclusă în categoria “Rezervaţii şi monumente ale naturii”.

Valoarea totală a proiectului: 1.171.557,24 lei

Durata proiectului: 30 luni

Managementului  proiectului. Implementarea proiectului  este asigurată de Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), care are urmatoarea structură:

 • Manager de proiect – Iulia Silvia Strugariu (Consiliul Judeţean Bistriţa -Năsăud)
 • Asistent de proiect – Codruţa Sălăgean (Consiliul Judeţean Bistriţa -Năsăud)
 • Responsabil financiar – Alexandru Iosif Redl (Consiliul Judeţean Bistriţa- Năsăud)
 • Responsabil achiziţii – Raveca Coldea (Consiliul Judeţean Bistriţa- Năsăud)
 • Responsabil ştiinţific -  Crin Theodorescu (Complexul Muzeal  Bistriţa- Năsăud).

Scopul  proiectului este realizarea unui cadru de management eficient al sitului de importanţă comunitară şi ariei protejate de interes naţional Peştera Tăuşoare în vederea conservării biodiversităţii, a habitatelor naturale şi a speciilor  existente în areal.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

ü  Asigurarea de măsuri coerente de conservare a biodiversităţii prin planul de management pentru Peştera Tăuşoare;

ü  Imbunătăţirea condiţiilor de siguranţă pentru persoanele care au acces în peşteră în vederea realizării şi implementării planului de management;

ü  Creşterea capacităţii de gestionare a ariei protejate Peştera Tăuşoare  în vederea conservării biodiversităţii;

ü  Creşterea gradului de informare şi conştientizare a importanţei sitului şi acţiunilor de conservare a biodiversităţii în rândul comunităţii locale, a comunităţii ştiinţifice şi a altor grupuri ţintă relevante.

Pe parcursul implementării se vor derula următoarele activităţi:

1. Elaborarea Planului de Management al Ariei protejate “Peştera Tăuşoare”

Se vor realiza  studii preliminare care vor sta la baza întocmirii planului de management:

 • Descrierea mediului fizic: descrierea fizico-geografică a mediului suprateran si a elementelor  fizico-geografice supraterane; studiul reţelei hidrografice a peşterii, a geomorfologiei, climatologiei, pedologiei peşterii, studiul mediului cavernicol (cartarea peşterii);
 • Descrierea mediului antropic
 • Descrierea mediului biotic şi evaluarea  stării de conservare a speciilor : cartarea şi descrierea habitatelor de pe amplasament; evaluarea stării de conservare a speciilor protejate şi studiul relaţiilor specifice dintre populaţiile de chiroptere din sit şi ecosistemele ariei protejate
 • Va fi elaborat un singur plan de management integrat pentru cele două arii protejate suprapuse,pe baza studiilor preliminare si care va conţine şi alte informaţii utile în instituirea unui management durabil al ariei protejate

2.  Avizarea şi aprobarea Planului de Management.

Pentru ca Planul de management elaborat să poată deveni un instrument legal, iar prevederile acestuia să fie respectate de către custodele ariei protejate, precum şi de către toate persoanele fizice sau juridice care au în proprietate / administrează terenuri sau bunuri sau care desfăşoară orice fel de activităţi pe raza acesteia, planul de management trebuie să parcurgă procedurile legale de reglementare/avizare.

3. Reabilitarea tehnică a infrastructurii de acces în peşteră

Presupune înlocuirea elementelor de infrastructură a căror stare de funcţionare nu îndeplineşte condiţiile de siguranţă necesare accesului în peşteră. Elementele de infrastructură menţionate se încadrează în trei categorii: scări, mâini curente şi corzi statice permanent echipate. Se are în vedere înlocuirea primelor două categorii cu elemente noi, din inox, material inert.

Realizarea planului de management într-o peşteră de dimensiunile Tăuşoarelor  necesită reabilitarea echipărilor, pentru a permite speologilor şi cercetătorilor depăşirea verticalelor în condiţii de maximă siguranţă,  astfel încât   realizarea studiilor pe teren să fie facilitată.

4. Consultare publică in cadrul procedurii de elaborare şi aprobare a Planului de management

Consultarea publică face parte din procedura de elaborare, avizare şi aprobare a Planului de management prin intermediul căreia toţi factorii interesaţi pot interveni in ceea ce priveşte planul de management supus dezbaterii.

 5. Informarea şi publicitatea proiectului

Activitatea de informare şi publicitate a proiectului va viza promovarea şi diseminarea informaţiilor generale privind proiectul, în scopul informării şi sensibilizării publicului larg şi a autorităţilor asupra demersului proiectului.

6. Conştientizarea si informarea grupurilor ţintă identificate

Aceasta activitate vizează în principal informarea populaţiei şi sensibilizarea ei în ceea ce priveşte reglementările în vigoare privind ariile protejate, necesitatea respectării acestora, efectele impactului activităţii umane asupra habitatelor în general şi asupra speciilor şi habitatelor din aria protejată, în special.

 • Conştientizare şi informare în rândul comunităţilor locale

In cadrul acestei campanii se va pune accent deosebit pe schimbarea atitudinii membrilor comunităţii locale, în sensul dezvoltării unui comportament orientat spre protecţia valorilor naturii şi mândria locală de a trăi în vecinătatea unui areal natural deosebit.

 • Conştientizare şi informare în rândul elevilor din zonă

Se vor realiza campanii de informare şi conştientizare pentru elevii înscrişi la şcolile din localităţile din arie şi din oraşele din apropiere – Năsăud şi Bistriţa. Aceasta este o activitate care reprezintă cel mai mare potenţial din punctul de vedere al impactului, întrucât elevii reprezintă o mare parte a populaţiei vizate, sunt mai receptivi  şi mai dispuşi să îşi schimbe comportamentul. În cadrul întâlnirilor organizate se va prezenta filmul tip reclamă, se vor distribui pliante şi materiale inscripţionate cu sigle şi imagini atractive şi reprezentative.

7. Analiza sociologică

Se vor realiza 2 studii sociologice  – unul la începutul proiectului, ca analiză de nevoi, şi un altul la sfârşitul  activităţilor de informare şi conştientizare, având ca obiectiv evaluarea impactului campaniilor de informare si publicitate asupra grupurilor ţintă.

8. Activităţi de instruire a personalului implicat în gestionarea ariei naturale protejate

Responsabilul ştiinţific este persoana care va monitoriza  întreaga arie. Competenţele privind utilizarea softurilor GIS sunt absolut necesare pentru creşterea capacităţii de gestionare a ariilor protejate, atât pe durata proiectului, cât şi în perioada postimplementare. Astfel, cartările ariei protejate  şi a speciilor de interes din zonă vor trebui vizualizate de responsabilul ştiinţific în timpul proiectului, iar după încheierea proiectului şi în timpul implementării planului de management, datele din cadrul acestor baze de date vor trebui urmărite şi actualizate în funcţie de evoluţiile ulterioare. În acest sens, instruirea responsabilul ştiinţific în utilizarea softului GIS care va fi achiziţionat este absolut necesară.

9. Creşterea capacităţii instituţionale

În cadrul acestei activităţi se vor achiziţiona echipamente speologice necesare derulării activităţilor de gestionare a ariei protejate.